МУБИС-ийн шилдэг өгүүлэлийн шагнал хүртсэн Томсон Ройтерсийн индекстэй сэтгүүлд хэвлэгдсэн өгүүлэлүүд


Гадаадын нэр хүнд бүхий мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлсэн багш нарт захирлын нэрэмжит “Шилдэг эрдэм шинжилгээний өгүүлэл”-ийн  шагналыг  2014-2015 оны хичээлийн жилд МБУС-ийн багш Н.Наранцогт, Б.Хоролдагва, Р.Мижиддорж нарт, 2015-2016 оны хичээлийн жилд МБУС-ийн багш  М.Мөнхбаатар, НХУС-ийн багш С.Түмэндэлгэр нар хүртэж тус бүр 2000000 төгрөгийг олгосон байна. 

МУБИС-ийн 2014-2016 онд Томсон Ройтерсийн өгөгдлийн санд бүртгэлтэй сэтгүүлүүдэд хэвлүүлсэн эрдэм шинжилгээний өгүүллүүд:

М.Мөнхбаатар /https://www.researchgate.net/publication/269709836_Distribution_and_conservation_status_of_the_Far_Eastern_tree_frog_Hyla_

japonica_Gunther_1859_in_Mongolia_and_Transbaikalia_Russia/

Н.Наранцогт  http://www.hindawi.com/journals/ijps/2014/260378/

Р.Мижиддорж

http://www.ijpam.eu/contents/2016-107-2/9/index.html

http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2015.07.077

http://dx.doi.org/10.1007/s11590-011-0371-6

http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2010.03.037

http://www1.jinr.ru/Preprints/2008/060(E11-2008-60).pdf

http://jdsweb.jinr.ru/record/58844/files/059(P11-2008-59).pdf

С.Түмэндэлгэр

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1743727X.2014.946498