Оюутны Вэбийн нууц үгийг сэргээх нь

ОЮУТНЫ ВЕБ-ИЙН НУУЦ ҮГИЙГ ЦАХИМ ШУУДАНГИЙН ХАЯГААР СЭРГЭЭХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО:
OFFICE 365 онлайн програм хангамж нэвтэрсэнтэй холбоотойгоор оюутан бүр цахим хаягтай /EMail/ болсон билээ.
Энэхүү цахим хаяг ашиглан ОЮУТНЫ ВЕБ-ийн нууц үгийг сэргээх боломжтой боллоо.
ОЮУТНЫ ВЕБ-ийн нууц үгийг сэргээх болон цахим хаягын нууц үгийг олгогдсон GMobile-ийн дугаараар сэргээх гарын авлагыг зургаар хавсаргалаа.