МУБИС-ийн 2017-2018 оны хичээлийн жилийн Улаанбаатар хотын элсэгчдийн онооны жагсаалт гарлаа

Багш, бага ангийн боловсрол (Бага ангийн багш-Математик 50% Монгол хэл 50% )

Багш, гадаад хэлний боловсрол (Япон хэлний багш)

Багш, гадаад хэлний боловсрол (Хятад хэлний багш)

Багш, гадаад хэлний боловсрол (Орос хэлний багш)

Багш, гадаад хэлний боловсрол (Солонгос хэлний багш)

Багш, гадаад хэлний боловсрол (Англи хэлний багш)

Багш, гадаад хэлний боловсрол (Герман хэлний багш)

Багш, гадаад хэлний боловсрол (Япон хэлний багш)

Сэтгүүл зүй (Сэтгүүлч-Монгол хэл 100%)

Сэтгэл судлал (Сэтгэл судлаач-Монгол хэл 100%)

Багш, эрүүл мэндийн боловсрол (Эрүүл мэндийн багш-Биологи 100%)

Аялал жуулчлал (Түүх, аялал жуулчлал-Монгол хэл 100%)

Нийгмийн ажил (Нийгмийн ажилтан-Монгол хэл 100%)

Багш, математикийн боловсрол (Мэдээлэл зүйн багш-Математик 100%)

Тусгай хэрэгцээт боловсрол (Тусгай хэрэгцээт боловсролын багш-Монгол хэл 100%)

Хэл, уран зохиол (Хэл, уран зохиолын багш-Монгол хэл 100% )

Программ хангамж (Программ хангамж-Математик 100%)

Боловсрол судлал (Боловсрол судлаач-Монгол хэл 100%)

Насан туршийн боловсрол (Насан туршийн боловсролын багш-Монгол хэл 100%)

Экологи (Экологич-Биологи 100%)

Аялал жуулчлал (Спортын аялал жуулчлал-Монгол хэл 100%)

Сэтгүүл зүй (Спортын сэтгүүлч-Монгол хэл 100%)

Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол (Монгол хэл-уран зохиолын багш-Монгол хэл 100%)

Багш, нийгмийн ухааны боловсрол (Нийгмийн ухааны багш-Нийгмийн тухай мэдлэг 100%)

Багш, математикийн боловсрол (Математикийн багш-Математик 100%)

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Химийн багш-Хими 100%)

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Газарзүйн багш-Газарзүй 100%)

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Физикийн багш-Физик 100%)

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол (Сургуулийн өмнөх насны боловсролын багш-Монгол хэл 100%)

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Биологийн багш-Биологи 100%)

Багш, урлагийн боловсрол (Дизайн технологийн багш-Физик, Математик аль нэг нь 30% ур чадвар 70%)

Багш, урлагийн боловсрол (Дүрслэх урлагийн багш-Монгол хэл , Математик , Нийгмийн ухаан аль нэг нь 30%, ур чадвар 70%)

Багш, урлагийн боловсрол (Зураг зүй дизайны багш-Монгол хэл , Физик , Математик аль нэг нь 30% ур чадвар 70%)

Багш, урлагийн боловсрол (Хөгжмийн багш-Монгол хэл , Математик , Нийгмийн ухаан аль нэг нь 30%, ур чадвар 70%)

График дизайн (Компьютер график дизайнер-Монгол хэл, Математик, Нийгмийн ухаан аль нэг нь 30%; ур чадвар 70%)

Хувцасны дизайн (Хувцасны дизайнер-Монгол хэл, Математик, Нийгмийн ухаан аль нэг нь 30% ур чадвар 70%)

Багш, биеийн тамирын боловсрол ,Биеийн тамирын багш, Спортын дасгалжуулагч (Монгол хэл, Математик , Нийгмийн ухаан аль нэг нь 30% ур чадвар 70%)