Төслийн баг Баянхонгор, Ховд аймгуудад ажиллав

JICA-ийн санхүүжилтээр "Суурь боловсролын чанарыг ахиулахад мэдээлэл харилцааны технологи/МХТ/-ийг оновчтой ашиглах нь" агуулга бүхий төслийг 2018-2022 онд МУБИС, Токиогийн Технологийн Институт хамтарсан баг хэрэгжүүлэхээр зэхэж байна. Үүний өмнө дээрх агуулга бүхий "Гүүр" төслийг Японы БСШУСЯамны- санжүүжилтээр 2017 оны 04 сараас 10 сарын хугацаанд хэрэгжүүлж байна. Төслийн МУБИС болон ТТИ -ийн хамтарсан баг Баянхонгор, Ховд аймагт ажилалаа. Гүүр төслийн үр дүнд " Багшийн гарын авлага-2017" ном болон Математик, Хими, Дизайн технологи, Түүх нийгмийн мэргэжлээр сургалтын 4 DVD сургууль багш нарын хүртээл болох юм.

МУБИС-ийн төсөл хэрэгжүүлэх баг