МУБИС-ийн санхүүжилтээр 2018 онд хэрэгжүүлэх инновацийн болон захиалгат суурь судалгааны төсөл

“МУБИС-ийн эрдэм шинжилгээ, инновацийн журам”-ыг үндэслэн 2018 онд хэрэгжүүлэх суурь, инноваци, захиалгат судалгааны төслийн чиглэлийг зарлаж байна.

МУБИС-ИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР 2018 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СУУРЬ, ИННОВАЦИ БОЛОН ЗАХИАЛГАТ
СУДАЛГААНЫ ТӨСЛИЙН ЧИГЛЭЛҮҮД

ТӨСЛИЙН ЧИГЛЭЛ 

ТАВИГДАХ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА

ТӨСЛИЙН ТОО

САНХҮҮ-

ЖИЛТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛИЙН СУДАЛГАА 

Боловсрол судлал: Боловсролын суурь судалгаа, тогтвортой хөгжлийн боловсрол, үйл судлал, хичээл судлал, Өсвөр насны хүүхдийн төлөвшил ба оюун ухааны хамаарлын судалгаа, Багшийн хөгжлийн судалгаа, Боловсролын харьцуулсан судалгаа, Хүүхдийн хөгжил, төлөвшлийн сэтгэл зүйн үндэс, Хүүхэд хамгаалал, Хүүхдийн хөгжлийн үнэлгээ, оношилгоо

 • Суурь, захилагат ба инновацын  судалгааны ажил нь шинжлэх ухаан, технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, МУБИС-ийн эрдэм шинжилгээний ажлыг хөгжүүлэх хөтөлбөр, МУБИС-ийн хөгжлийн бодлогод нийцсэн байх
 • Тухайн шинжлэх ухааны салбараар хийгдэж байгаа суурь судалгаа нь мэдлэгийн хүрсэн түвшинг ахиулсан байх
 • Төслийн сэдэв, судалгааны давтагдаагүй байдлыг хангасан байх
 • Залуу судлаачдыг /ассистантшип/ татан оролцуулсан байх
 • Тэнхим, төв, профессорын баг, судлаачдын баг, хамтлагаар гүйцэтгэсэн байх
 • Үр дүнг импакт фактортай сэтгүүлд хэвлүүлсэн
 • Бүрэлдэхүүний сургуулийн Эрдмийн Зөвлөлөөр хэлэлцсэн байх

20

10 САЯ ХҮРТЭЛ

Монгол судлал: Түүх, сурвалж судлал, хэл, соёл, археологи,  угсаатан зүй

ХАВСАРГА СУДАЛГАА

Нийгэм хүмүүнлэгийн ухаан: Соёл хооронд суралцах үйлийн судалгаа, Хэл шинжлэлийн зэрэгцүүлсэн судалгаа, Монгол хэлний бүрэн хэлзүй, үгийн сангийн судалгаа,  сэтгүүлзүйн судалгаа, уран зохиолын харьцуулсан судалгаа

Байгалийн ухаан: газар зүйн боловсрол, Монгол орны түүхий эдийн хими, хими технологийн судалгаа, байгаль хамгаалал, Биологийн төрөл зүйлийн судалгаа, Компьютерийн ухаан, Монгол хүний эрүүл мэнд, бие бялдарын бэлтгэлжилтийн судалгаа

Дүрслэх урлаг технологи: Монголын уламжлалт технологи, Монголын дизайны хөгжил

Багшийн сургууль: Бага боловсролын агуулга, арга зүй, Бага, суурь боловсролын багшийн хөгжил, түүний чиг хандлага, Сургуулийн бага насны хүүдийн хөгжил

Сургуулийн өмнөх боловсролын сургууль: СӨБС-ын багш бэлтгэх сургалтын агуулга, арга зүй, СӨНХ-ийн  хөгжлийн цогц судалгаа

 

 

 

II

 

 

 

 

 

ИМПАКТ ФАКТОРТАЙ СЭТГҮҮЛИЙН ӨГҮҮЛЭЛ

 • Web of science-д  индекслэгдсэн эрдэм шинжилгээний мэргэжлийн сэтгүүлүүд
 • Дээрх сэтгүүлүүдэд хэвлэгдсэн ЭШ бүтээлүүдэд  тооцно
 • Сэтгүүлийн редакцийн зөвлөлөөс бүтээлийг хэвлүүлэхийг зөвшөөрсөн  албан ёсны  хариу
 • Бүтээл хэвлүүлэх  зардлын нэхэмжлэлтэй байх  /Article Processing Charge/

 

 

 

 

       10

    

 

 

 

 

5 сая хүртэл

 • SPRINGER NATURE-ийн  гэрээтэй сэтгүүлүүдэд авах

      10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

ЗАХИАЛГАТ СУДАЛГАА

 • Захиалгат судалгааны ажил нь шинжлэх ухаан, технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, МУБИС-ийн эрдэм шинжилгээний ажлыг хөгжүүлэх хөтөлбөр, МУБИС-ийн хөгжлийн бодлогод нийцсэн байх
 • Судалгааны арга зүйн загварыг боловруулсан байх
 • Зардлын задаргаа, худалдан авах багаж, тоног төхөөрөмжийн үнийн санал, техникийн үзүүлэлтийг баримтжуулан тусгасан байх
 • Төслийн хэрэгжилт, явцыг хэлэлцүүлсэн байх
 • Бүрэлдэхүүний сургуулийн Эрдмийн Зөвлөлөөр хэлэлцсэн байх

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   15 сая     хүртэл

МУБИС-ийн эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн сан

МУБИС-ийн багшийн ажлын үнэлгээ /activity based costing approach /

Бага насны хүүхдийн хэл ярианы хөгжлийн үнэлгээ /SELSA, SELDAK/

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн үнэлгээ, аргачлал

Боловсролын үнэлгээ/стандарт, аргачлал, арга зүй, бэнчмарк /

МУБИС-ийн оюутны хөгжил, төлөвшил, хандлага

 

 

 

 

IV

ИННОВАЦИЙН СУДАЛГАА

Програм хангамжийн хөгжүүлэлт

Мэдээллийн технологийн дэд бүтэц, хөгжүүлэлт

 Мэдээлэл харилцааны технологийг сургалтад нэвтрүүлэх онол, арга зүй

Роботын дизайнчлал

МУБИС-ийн бэлэг дурсгалын зүйлийн дизайнчлал

- Инновацийн төслөөр бий болох бүтээгдэхүүн нь Монгол Улсад шинээр үйлдвэрлэгдэж  байгаа, эсхүл зах  зээл  дээрх  ижил  төстэй бүтээгдэхүүн,  технологи, үйлчилгээтэй харьцуулахад өрсөлдөх чадвар, техник,  эдийн засгийн  үзүүлэлтээр илүү түвшинд байх;

- Туршин нэвтрүүлэх бүтээгдэхүүн, техник, технологи нь эрдэмтэд, судлаачдын оюуны бүтээлээр баталгаажсан байх;

- Мэдлэгт суурилсан шинэ дэвшилтэт технологийг эрэлтэд нийцүүлэн бодит хэрэглээ болгох,  инновацийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд чиглэгдсэн байх

- Урьдчилсан болон тандалт судалгаа хийгдсэн байх

- Судалгаа хийсэн үр дүн нь баталгаажсан байх

- Төслийн давтагдаагүй байдлыг хангасан байх

- Залуу судлаачдыг /ассистантшип/ татан оролцуулсан байх

- Тэнхим, төв, профессорын баг, судлаачдын баг, хамтлагаар гүйцэтгэсэн байх, түүнчлэн лаборатори, багаж тоног төхөөрөмж, туршилтын бааз бүрдсэн байх

- Зардлын задаргаа, худалдан авах багаж, тоног төхөөрөмжийн үнийн санал, техникийн үзүүлэлтийг баримтжуулан тусгах

- Төсөл хэрэгжих хугацаа 1-2 жил,  цалингийн зардал санхүүжилтийн 20 хувиас хэтрэхгүй байх
-Бүрэлдэхүүний сургуулийн Эрдмийн Зөвлөлөөр хэлэлцсэн байх

- Үр дүнг импакт фактортай сэтгүүлд хэвлүүлсэн
байх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 сая хүртэл

 

 

 

Төсөл хүлээн авах хугацаа:
• Төслийг 2017 оны 12 дүгээр сарын 25-ны өдрийг хүртэл Эрдэм шинжилгээ, инновацийн албанд /А-227 тоот өрөө/ цаасан болон цахим хувилбараар /research@msue.edu.mn/ хүлээн авна. 
• Төслийн бичих загвар, маягтыг ЭШИА-наас авна уу? 
 
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ИННОВАЦИЙН АЛБА
 
Харилцах утас: 321902 
Цахим хаяг: research@msue.edu.mn