Багш болон оюутан суралцагч нарт мэдээлэл хүргэх нь