БҮРЭЛДЭХҮҮН:
 
Дэд профессор –1, ахлах багш -3, багш -6
 
Үүнээс: доктор (Sc)-1, (Ph) -1, магистр –8
 
СУРГАЛТЫН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ:
 
Бакалавр: “Хятад хэлний багш”
 
                  “Япон хэлний багш”
 
                  “Солонгос хэлний багш”
 
Магистр:   "Хятад хэл шинжлэл" 
 
                  "Хятад хэл заах арга" 
 
                  "Япон хэл шинжлэл" магистр
 
                  "Япон хэл заах арга" магистр
 
                  "Солонгос хэл шинжлэл" магистр
 
                  "Солонгос хэл заах арга" магистр
 
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ СУДАЛГААНЫ ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ:
 
- Хэл шинжлэл
 
- Гадаад хэл заах арга
 
- Орон судлал
 
- Зэрэгцүүлсэн хэл шинжлэл
 
Багшлах хүний нөөц (нийт багш нарын жагсаалт)
 
№ Овог нэр Багшийн код Албан тушаалын зэрэглэл
1 Найдан Баярмаа H.OL01 Тэнхимийн эрхлэгч
2 Сон Ыйминь H.OL02 Багш
3 Бат-юндэн Ганчулуун H.OL04 Ахлах багш
4 Жаргал Ганхуяг H.OL05 Ахлах багш
5 Дагданбазар Бурмаа H.OL06 Ахлах багш
6 Аюурзана Ганчимэг H.OL07 Багш
7 Ёнхууз Нямхишиг H.OL08 Багш
8 Чимэддорж Дүүрэнжаргал H.OL09 Багш
9 Баярсайхан Цэцэгбадам H.OL10 Багш
10 Жаргалсайхан Зулгэрэл H.OL12 Багш
 
 
Багшийн товч танилцуулга
 
Овог, нэр: Найдан Баярмаа
 
Албан тушаал: Тэнхимийн эрхлэгч
 
Зэрэг цол: Магистр
 
Судалгааны чиглэл: Заах арга, Гадаад хэл сурахуйн судалгаа, Хамтран суралцахуй
 
Заадаг хичээл:
 
Хичээлийн нэр Код Кредит Задаргаа
Япон хэлний дуудах зүй H.JP401 1 0:0:0:2(2)
Япон хэлний ярих чадварын хөгжил I H.JS410 2 0:0:0:2(2)
Япон хэлний ярих чадварын хөгжил II H.JS411 2 0:0:0:2(2)
Япон хэлний ярих чадварын хөгжил III H.JS412 2 0:0:0:2(2)
Япон хэлний ярих чадварын хөгжил IV H.JS413 2 0:0:0:2(2)
Япон хэлний ярих чадварын хөгжил V H.JS414 2 0:0:0:2(2)
Япон хэлний бичих чадварын хөгжил I H.JW417 1 0:0:0:2(2)
Япон хэлний бичих чадварын хөгжил II H.JW418 1 0:0:0:2(2)
Япон хэлний бичих чадварын хөгжил III H.JW419 1 0:0:0:2(2)
Хэл эзэмшихүйн үндэс H.LA307 2 0:4:0:2(3)
Хэл соёл судлалын үндэс H.LC433 2 0:4:0:2(3)
 
 
Өрөөний байршил: Хичээлийн IV байр, 302 тоот
 
Майл хаяг: bayarmaa_n@hotmail.com
 
Онцлох бүтээл:
 
-       Икэда Хироко, Найдан Баярмаа, Лю На (2006) “Багаар заах хэлбэрийн    дадлагын бэлтгэл үе шатан дахь багшийн хөгжил – Багаар ажиллах үйл явцад багш нарын хоорондын харилцааг бүрдүүлэх үеийн хувь хүний үзэл санааны өөрчлөлт-” ЯПОН ХЭЛНИЙ БАГШИЙН БОЛОВСРОЛ, АРГА  ЗҮЙ. Хуудас 65-88. Япон улс.
 
-       Найдан Баярмаа (2007) “Монгол хүүхдийн Япон хэлний үгүйсгэх хэлбэрийн хувилгалын сурах үйл явц –Үйл үг, тэмдэг нэрийн тухайд-” ХЭЛ СОЁЛ БА ЯПОН ХЭЛНИЙ БОЛОВСРОЛ. 35 дугаар. Хуудас 93-96. Япон улс.
 
-       Морияма Шин, Найдан Баярмаа (2008) “Үйл үг болон тэмдэг нэрийн үгүйсгэх хэлбэрийн импутын хэмжээ нь сурах үйл явцтай холбоотой болох тухайд” ЯПОНЫ КОГНИТИВ ХЭЛ ШИНЖЛЭЛИЙН КОНСЕРЦИУМЫН ЭМХЭТГЭЛ. 2009 он. Хуудас 320-327. Япон улс.
 
-       Найдан Баярмаа, Морияма Шин (2009) “Үйл үг болон тэмдэг нэрийн –te хэлбэрийн импутын хэмжээ нь сурах үйл явцтай холбоотой болох тухайд” ЯПОНЫ КОГНИТИВ ХЭЛ ШИНЖЛЭЛИЙН КОНСЕРЦИУМЫН ЭМХЭТГЭЛ.  2010 он. Хуудас 336-343. Япон улс.
 
-       Найдан Баярмаа (2013) “Гадаад хэлний сургалтад хамтран суралцахуйн аргыг ашиглаж байгаа байдал, тулгамдаж буй асуудлууд” Хамтран суралцахуйн сургалт судалгааны 6-р симпозиумын эмхэтгэл, Япон улс
 
-       Найдан Баярмаа “Хамтран суралцахуй” Хамтран суралцауй олон улсын сургалт-семинарын эмхэтгэл Адмон хэвлэлийн газар 2013 он 
 
 
 
Багшийн товч танилцуулга:
 
Овог, нэр: Сон Ыйминь
 
Албан тушаал: Профессор
 
Зэрэг, цол: Доктор (Sc.D), дэд профессор
 
Судалгааны чиглэл: Алтайн хэлний харьцуулсан хэл шинжлэл
 
Заадаг хичээл:
 
Хичээлийн нэр Код Кредит Задаргаа
Солонгос хэлний ярих чадварын хөгжил I H.KS410 2 0:0:0:4(3)
Солонгос хэлний ярих чадварын хөгжил  II H.KS411 2 0:0:0:4(3)
Солонгос хэлний ярих чадварын хөгжил III H.KS412 2 0:0:0:4(3)
Солонгос хэлний ярих чадварын хөгжил IV H.KS413 2 0:0:0:4(3)
Солонгос хэлний ярих чадварын хөгжил V H.KS414 2 0:0:0:4(3)
Солонгос хэлний ханз H.KC422 2 0:0:0:4(3)
Солонгос хэлний онол I H.TK423 3 2:2:0:0(5)
Солонгос хэлний онол II H.TK424 3 2:2:0:0(5)
Солонгосын уран зохиол H.LK427 2 0:4:0:0(3)
Найруулга зүйн үндэс H.ST305 2 0:4:0:0(3)
Солонгос хэл(сонгон) S.FL103 2 0:0:0:4(3)
Солонгос хэл суралцагчийг судлах арга зүй H.ST431 2 0:4:0:0(3)
Солонгос хэл суралцагчийг судлах арга зүй H.CA432 2 0:4:0:0(3)
Найруулан бичих чадвар H.KM430 2 0:4:0:0(3)
 
 
Өрөөний байршил: Хичээлийн IV байр, 302 тоот
 
Мэйл хаяг: em_song@hanmail.net
 
Онцлох бүтээл:
 
-       Сон Ыйминь. (2011). Солонгос хэлний тулгуур сурах бичиг. УБ. 2011. 442 хх.
 
-       Сон Ыйминь. (2010). Солонгос хэлний хэрэглээний хэл зүй. УБ. Хамтын бүтээл. 2010. 370 хх.
 
-       Сон Ыйминь. (2006). Мон ө но гөл дай. УБ. 2006. 414 хх.
 
-       Сон Ыйминь. (2007). Чөб хай мон ө. УБ. 2007. 180 хх.
 
-       Сон Ыйминь. (2000). Солонгос-Монгол ярианы дэвтэр. УБ. 2000.
 
-       Сон Ыйминь. (2013). Солонгос хэлний тулгуур 108 хэлзүй. Хатмын бүтээл. УБ. 2013. 232 хх.
 
-       Сон Ыйминь. (2013). Монгол хэл(анхан шат). БНСУ. 2013. 206 хх.
 
-       Сон Ыйминь. (2014). Соёлоор сурах орчуулгын дадлага. Хамтын бүтээл. УБ. 2014. 204 хх.
 
Багшийн товч танилцуулга
 
Овог, нэр: Бат-Юндэн Ганчулуун
 
Албан тушаал: ахлах багш
 
Зэрэг цол: Доктор (Ph)
 
Судалгааны чиглэл: Хэл шинжлэл, зэрэгцүүлсэн хэл зүй, орчуулга
 
Заадаг хичээл:
 
Хичээлийн нэр Код Кредит Задаргаа
Багш мэргэжлийн удиртгал S.TI201 1 0:2:0:0(2)
Хятад хэлний сургалтын арга зүй I H.CM201 3 1:4:0:0(4)
Хятад хэлний сургалтын арга зүй II H.CM202 3 1:4:0:0:(4)
Хэрэглээний хэл зүй I H.CG418 1 0:0:0:2(2)
Хэрэглээний хэл зүй II H.CG419 2 0:0:0:4(3)
Хэрэглээний хэл зүй III H.CG420 2 0:0:0:4(3)
Хэл соёл судлалын үндэс H.LC432 2 0:4:0:2(3)
Үгийн сангийн хэрэглээ I H.CV421 1 0:0:0:2(2)
Хятадын уран зохиол H.PC429 2 0:4:0:0(3)
Өрөөний байршил:Хичээлийн IV байр, 302 тоот
 
Майл хаяг: bganchu5@yahoo.com
 
Онцлох бүтээл:
 
-       《Хятад хэлний орон зай заасан угтвар үгийн монгол хэлэнд илрэх хэлбэрийн зэрэгцүүлсэн судалгаа》 2008 он, БНХАУ
 
-       Хятад  Монгол, Монгол Хятад өврийн толь бичиг /хамтын бүтээл/ 2012 он
 
-       “ Монгол дахь хятад судлал” хамтарсан илтгэл  《Монгол Хятадын харилцаа жарнаас жаранд》 МУИС  Хэвлэлийн хороо, 2010 он
 
 
 
Багшийн товч танилцуулга
 
Овог, нэр: Жаргал Ганхуяг
 
Албан тушаал: ахлах багш
 
Зэрэг цол: магистр
 
Судалгааны чиглэл: Боловсрол судлал
 
Заадаг хичээл:
 
Хичээлийн нэр Код Кредит Задаргаа
Япон хэлний ханз I H.CW416 1 0:0:0:2(2)
Япон хэлний сонсох чадварын хөгжил I H.JL403 1 0:0:0:2(2)
Япон хэлний ярих чадварын хөгжил I H.JS410 2 0:0:0:4(2)
Япон хэлний ярих чадварын хөгжил V H.JS415 2 0:0:0:4(2)
Япон хэлний үгсийн сангий хэрэглээ II H.JR419 1 0:0:0:2(2)
Япон хэлний үгсийн сангийн хэрэглээ II H.JR419 1 0:0:0:2(2)
Япон хэл сонгон S.FL104 2 0:0:0:4(2)
Японы уранзохиол H.JT429 1 0:0:0:2(2)
 
 
Өрөөний байршил: Хичээлийн IV байр, 302 тоот
 
Майл хаяг: ganaa_71J@yahoo.com
 
Онцлох бүтээл:
 
-       Монгол хүнд зориулсан анхан шатны япон хэл-I хамтын бүтээл Улаанбаатар 2010
 
-       Монгол хүнд зориулсан анхан, дунд шатны япон хэл-II хамтын бүтээл Улаанбаатар 2010
 
Багшийн товч танилцуулга
 
Овог, нэр: Дагданбазар Бурмаа
 
Албан тушаал: ахлах багш
 
Зэрэг цол: магистр
 
Судалгааны чиглэл: Боловсрол судлал
 
Заадаг хичээл:
 
Хичээлийн нэр Код Кредит Задаргаа
Япон хэлний ханз I H.CW416 1 0:0:0:2(2)
Япон хэлний ханз II H.CW417 1 0:0:0:2(2)
Япон хэлний дуудах зүй H.JP401 1 0:0:0:2(2)
Япон  хэлний хэрэглээний хэл зүй  I H.JG420 2 0:0:0:4(3)
Япон хэл S.FL104 2 0:0:0:4(3)
Япон хэлний унших чадварын хөгжил I H.JR406 1 0:0:0:2(2)
Япон хэлний унших чадварын хөгжил II H.JR407 1 0:0:0:2(2)
Япон хэлний унших чадварын хөгжил III H.JR408 1 0:0:0:2(2)
Япон хэлний унших чадварын хөгжил IV H.JR409 1 0:0:0:2(2)
Япон хэлний сонсох чадварын хөгжил I H.JL402 1 0:0:0:2(2)
Япон хэлний сонсох чадварын хөгжил II H.JL402 1 0:0:0:2(2)
Япон хэлний сонсох чадварын хөгжил III H.JL402 1 0:0:0:2(2)
Япон хэлний сонсох чадварын хөгжил IV H.JL402 1 0:0:0:2(2)
Зэрэгцүүлсэн хэлзүй H.CS304 2 0:4:0:0(3)
Орон судлал H.JC428 2 0:4:0:0(3)
Орчуулах ур чадварын хөгжил H.JT431 2 0:4:0:0(3)
Орчуулгын дадлага H.JT430 2 0:4:0:0(3)
 
 
Өрөөний байршил: Хичээлийн IV байр, 302 тоот
 
Майл хаяг: buram_bgb@yahoo.co.jp
 
Онцлох бүтээл:
 
-       Монгол хүнд зориулсан анхан шатны япон хэл-I хамтын бүтээл Улаанбаатар 2010
 
-       Монгол хүнд зориулсан анхан, дунд шатны япон хэл-II хамтын бүтээл Улаанбаатар 2010
 
-       “Монгол хүнд зориулсан Япон орон судлал” Улаанбаатар 2013
 
-       ЕБС-ийн сурах бичиг “日本語できるもん1” тэргүүн дэвтэр хамтын бүтээл  2015
 
 
 
Багшийн товч танилцуулга
 
Овог, нэр: Аюурзана Ганчимэг
 
Албан тушаал: багш
 
Зэрэг цол: магистр
 
Судалгааны чиглэл: Хэл шинжлэл, япон монгол хэлний зэрэгцүүлсэн хэлзүй, заах арга
 
Заадаг хичээл:
 
Хичээлийн нэр Код Кредит Задаргаа
Япон хэл S.FL104 2 0:0:0:4(3)
Япон  хэлний хэрэглээний хэл зүй  I H.JG420 2 0:0:0:4(3)
Япон  хэлний хэрэглээний хэл зүй  II H.JG421 2 0:0:0:4(3)
Япон  хэлний хэрэглээний хэл зүй  III H.JG422 2 0:0:0:4(3)
Япон  хэлний хэрэглээний хэл зүй IV H.JG423 2 0:0:0:4(3)
Япон  хэлний сургалтын арга зүй I H.JM201 3 1:4:0:0(5)
Япон  хэлний сургалтын арга зүй  II H.JM202 3 1:4:0:0(5)
Япон  хэлний хэлний онол I H.TJ426 3 2:2:0:0(5)
Япон  хэлний хэлний онол  II H.TJ427 3 2:2:0:0(5)
Япон хэлний дуудах зүй H.JP401 1 0:0:0:2(2)
 
 
Өрөөний байршил: Хичээлийн IV байр, 302 тоот
 
Мэйл хаяг: ganchimegu16@yahoo.com
 
Онцлох бүтээл:
 
-       Ганчимэг.А. (2014). Япон хэлний N2 түвшингийн шалгалтын хэл зүйн сурах бичиг. УБ.  2014.  12 хх.
 
-       Ганчимэг.А. (2018). Япон хэлний ярианы дэвтэр ∙толь бичиг . УБ.  2018.  13,5 хх.
 
 
 
Багшийн товч танилцуулга:
 
Овог, нэр: Ёнхууз Нямхишиг
 
Албан тушаал: Багш
 
Зэрэг, цол: Магистр
 
Судалгааны чиглэл: Алтайн хэлний харьцуулсан хэл шинжлэл
 
Заадаг хичээл:
 
Хичээлийн нэр Код Кредит Задаргаа
Солонгос хэлний хэрэглээний хэл зүй I H.KG415 2 0:0:0:4(3)
Солонгос хэлний хэрэглээний хэл зүй II H.KG416 2 0:0:0:4(3)
Солонгос хэлний хэрэглээний хэл зүй III H.KG417 2 0:0:0:4(3)
Солонгос хэлний унших чадварын хөгжил I H.KR406 2 0:0:0:2(2)
Солонгос хэлний унших чадварын хөгжил II H.KR407 2 0:0:0:2(2)
Солонгос хэлний унших чадварын хөгжил III H.KR408 2 0:0:0:2(2)
Солонгос хэлний унших чадварын хөгжил IV H.KR409 2 0:0:0:2(2)
Солонгос орон судлал H.CS425 2 0:4:0:0(3)
Хэл, соёл судлалын үндэс H.KC428 2 0:4:0:0(3)
Солонгос хэл(сонгон) S.FL103 2 0:0:0:4(3)
Солонгос хэлний сургалтын арга зүй I H.KM201 3 1:4:0:0(5)
Солонгос хэлний сургалтын арга зүй II H.KM202 3 1:4:0:0(5)
Зэрэгцүүлсэн хэл зүй H.CS304 2 0:4:0:0(3)
 
 
Өрөөний байршил: Хичээлийн IV байр, 302 тоот
 
Мэйл хаяг: yonyamka77@yahoo.com
 
Онцлох бүтээл:
 
-       Нямхишиг.Ё. (2010). Солонгос хэлний хэрэглээний хэл зүй. УБ. Хамтын бүтээл. 2010. 370 хх.
 
-       Нямхишиг.Ё. (2013). Солонгос хэлний тулгуур 108 хэлзүй. Хамтын бүтээл. УБ. 2013. 232 хх.
 
-       Нямхишиг.Ё. (2013). Монгол хэл(анхан шат). Хамтын бүтээл. БНСУ. 2013. 206 хх.
 
-       Нямхишиг.Ё. (2014). Соёлоор сурах орчуулгын дадлага. Хамтын бүтээл. УБ. 2014. 204 хх.
 
Багшийн товч танилцуулга:
 
Овог, нэр: Чимэддорж Дүүрэнжаргал
 
Албан тушаал: Багш
 
Зэрэг, цол: Магистр
 
Судалгааны чиглэл: Алтайн хэлний харьцуулсан хэл шинжлэл
 
Заадаг хичээл:
 
Хичээлийн нэр Код Кредит Задаргаа
Солонгос хэлний бичих чадварын хөгжил I H.KW418 2 0:0:0:4(3)
Солонгос хэлний бичих чадварын хөгжил II H.KW419 2 0:0:0:4(3)
Солонгос хэлний сонсох чадварын хөгжил I H.KL402 1 0:0:0:2(2)
Солонгос хэлний сонсох чадварын хөгжил II H.KL403 1 0:0:0:2(2)
Солонгос хэлний сонсох чадварын хөгжил  III H.KL404 1 0:0:0:2(2)
Солонгос хэлний сонсох чадварын хөгжил IV H.KL405 1 0:0:0:2(2)
Солонгос хэлний үгийн сангийн хэрэглээ I H.KV420 1 0:0:0:2(2)
Солонгос хэлний үгийн сангийн хэрэглээ  II H.KV421 1 0:0:0:2(2)
Солонгос хэлний дуудах зүй H.KP401 1 0:0:0:2(2)
Солонгос хэл(сонгон) S.FL103 2 0:0:0:4(3)
Солонгос хэлний орчуулгын дадлага H.KT426 2 0:0:0:4(3)
Орчуулах ур чадварын хөгжил H.KT429 2 0:4:0:0(3)
Багш мэргэжлийн удиртгал S.TI201 1 0:2:0:0(2)
Өрөөний байршил: Хичээлийн IV байр, 302 тоот
 
Мэйл хаяг: duuree_0808@yahoo.com
 
Онцлох бүтээл:
 
Дүүрэнжаргал.Ч. (2013). Солонгос хэлний дуудлага. УБ. 2013. 66 хх.
 
-       Дүүрэнжаргал.Ч. (2014). Соёлоор сурах орчуулгын дадлага. Хамтын бүтээл. УБ. 2014. 204 хх.
 
Багшийн товч танилцуулга
 
Овог, нэр: Баярсайхан Цэцэгбадам
 
Албан тушаал: Багш
 
Зэрэг цол: Магистр
 
Судалгааны чиглэл: Хэл шинжлэл, зэрэгцүүлсэн хэлзүй, орчуулга
 
Заадаг хичээл:
 
Хичээлийн нэр Код Кредит Задаргаа
Хятад хэлний ханз H.CW416 1 0:0:0:2(2)
Хятад хэлний үгийн сангийн хэрэглээ IV H.CV426 1 0:0:0:2(2)
Хятад хэлний унших чадварын хөгжил III H.CR409 1 0:0:0:2(2)
Хятад хэлний ярих чадварын хөгжил I H.CS410 2 0:0:0:4(3)
Хятад хэлний найруулан бичих чадвар H.ST422 2 0:4:0:0(3)
Хятад хэлний найруулгазүйн үндэс H.ST305 2 0:4:0:0(3)
Орчуулах ур чадварын хөгжил H.TP232 2 0:4:0:0(3)
Орчуулгын дадлага H.TP429 2 0:4:0:0(3)
Хятад хэлний сургалтын аргазүй I H.CM201 3 1:4:0:0(4)
Хятад хэлний сургалтын аргазүй II H.CM202 3 1:4:0:0(4)
Хятад хэл S.FL102 2 0:4:0:0(3)
 
 
Өрөөний байршил: Хичээлийн IV байр, 302 тоот
 
Майл хаяг: bdm.badam@yahoo.com
 
Онцлох бүтээл:
 
-       «Хятад, монгол хэлний богино хугацаа заасан дайвар үгийн судалгаа» 2011 он, БНХАУ
 
-       《一边……一边》монгол хэлэнд орчуулагдах нь 2012, МУ
 
-       Монгол хэлний үндэсний онцлог үг хятад хэлэнд орчуулагдах байдлын судалгаа-Д.Нацагдорж “Шувуун саарал”-ын жишээн дээр, 2016, МУ
 
 
 
Багшийн товч танилцуулга
 
Овог, нэр: Жаргалсайхан Зулгэрэл
 
Албан тушаал: багш
 
Зэрэг цол: магистр
 
Судалгааны чиглэл: Хэл шинжлэл, зэрэгцүүлсэн хэлзүй, орчуулга
 
Заадаг хичээл:
 
Хичээлийн нэр Код Кредит Задаргаа
Хятад хэлний ярих чадварын хөгжил I H.CS411 2 0:0:0:4(3)
Хятад хэлний ярих чадварын хөгжил II H.CS412 2 0:0:0:4(3)
Хятад хэлний ярих чадварын хөгжил III H.CS413 2 0:0:0:4(3)
Ханз H.CC416 1 0:0:0:2(2)
Хятад хэл S.FL102 2 0:4:0:0(3)
Хятад хэлний сонсох чадварын хөгжил I H.CL403 1 0:0:0:2(2)
Хятад хэлний сонсох чадварын хөгжил II H.CL404 1 0:0:0:2(2)
Хятад хэлний сонсох чадварын хөгжил III H.CL405 1 0:0:0:2(2)
Хятад хэлний сонсох чадварын хөгжил IV H.CL406 1 0:0:0:2(2)
 
 
Өрөөний байршил: Хичээлийн IV байр, 302 тоот
 
Майл хаяг: zulaa0514@yahoo.com
 
Онцлох бүтээл:
 
-       Монгол хэлний гарахын тийн ялгал хятад хэлэнд илрэх нь, 2014 он, БНХАУ
 
3. ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР (2014 ОНООС ХОЙШ)
 
№ Төсөл хөтөлбөрийн нэр Хугацаа Зорилго Хэрэгжүүлсэн
тэнхим, оролцсон
багш
1 Эрдэмтдийн цуврал лекц төсөл 2014 оноос одоог хүртэл Азийн хамтын ажиллагааны чиглэлээр оюутнуудад гадаад болон монгол эрдэмтдийн судалгаа шинжилгээг танилцуулах зорилготой. Солонгос хэлний багш нар
 
2 “Тусгай хэрэгцээт боловсролын суурь тавих төсөл”
БНСУ-ын Сөүл их сургуулийн тусгай хэрэгцээт боловсролын хүрээлэнгийн төсөл 2014-2015 он Монгол улсын тусгай хэрэгцээт боловсролын судалгаа, багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, тусгай хэрэгцээт багш бэлтгэх хичээлийн хөтөлбөрийн загвар боловсруулах Солонгос хэлний багш нар
 
 
 
4. ГАДААДАД ИЛТГЭСЭН ИЛТГЭЛИЙН ЖАГСААЛТ /2014 ОНООС ХОЙШ/
 
№ Оролцсон хурлын нэр Улс Огноо Илтгэлийн сэдэв Илтгэгч
1 “One Asia convention Jeju 2014” ОУЭШХ БНСУ 2014.08 Монголын нүүдлийн соёл Сон Ыйминь
 
2 Сөүлийн их сургуульд 15 дугаар ICER “Leading Creative Minds” ОУЭШХ БНСУ 2014.10.15 Монголын багш бэлтгэх систем ба тусгай хэрэгцээт боловсрол Сон Ыйминь
3 Буриад улсын их сургуулийн ОУЭШХ ОХУ 2016.04.28 Солонгос, монгол хэлний харьцуулал(Хүний биеийн эрхтэнтэй холбоотой жишээн дээр) Сон Ыйминь