Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрүүд

Хөтөлбөрийн нэр

Хөтөлбөрийн индекс

Мэргэжил

Суралцах хугацаа

Сургалтын хэлбэр

1

Багш, монгол хэлний боловсрол

D 011407

Монгол хэл, уран зохиолын багш

4 жил

өдөр

 

2

 

Багш, нийгмийн ухааны боловсрол

D 011403

Нийгмийн ухааны багш

4 жил

өдөр

D 011403

Түүхийн багш

4 жил

өдөр

D 011403

Түүх, нийгмийн ухааны багш

4,5-5 жил

өдөр

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Багш, гадаад хэлний боловсрол

D 011409

Англи хэлний багш

4 жил

өдөр

D 011409

Орос хэлний багш

4 жил

өдөр

D 011409

Орос, англи хэлний багш

4,5-5 жил

өдөр

D 011409

Орос, монгол хэлний багш

4,5-5 жил

өдөр

D 011409

Хятад хэлний багш

4 жил

өдөр

D 011409

Герман хэлний багш

4 жил

өдөр

D 011409

Япон хэлний багш

4 жил

өдөр

D 011409

Солонгос хэлний багш

4 жил

өдөр

4

Хэл, зохиол судлал

D 032201

Хэл, зохиол судлаач

4 жил

/1+1+2 хамтарсан хөтөлбөр/

өдөр

5

2+2 хөтөлбөр

D 032201

Хэл, зохиол судлаач

4 жил /2+2 хамтарсан хөтөлбөр/

өдөр

6

Сэтгүүлзүй

D 032101

Сэтгүүлч

4 жил

өдөр

7

Аялал жуулчлал /түүх/

D 101501

Аялал жуулчлал

4 жил / 2+1+1 хамтарсан хөтөлбөр/

өдөр

8

Архив судлал 

D 032202

Архивч

4 жил 

өдөр