Хөтөлбөрийн индексХөтөлбөрийн нэрСургалтын хэлбэрЭлсэгчдийн боловсролын түвшинСуралцах хугацаа
F01140303Философийн боловсролөдөр, эчнээмагистр3-4 жил
F02220101Түүхөдөр, эчнээмагистр3-4 жил
F02220302Монгол судлалөдөр, эчнээмагистр3-4 жил
F02320201Хэл шинжлэлөдөр, эчнээмагистр3-4 жил
F02320202Гадаад хэл шинжлэлөдөр, эчнээмагистр3-4 жил
F02320301Утга зохиол судлалөдөр, эчнээмагистр3-4 жил
F03120101Улс төр судлалөдөр, эчнээмагистр3-4 жил
F03210101Сэтгүүл зүй, мэдээлэлөдөр, эчнээмагистр3-4 жил