Хөтөлбөрийн индекс Хөтөлбөрийн нэр Сургалтын хэлбэр Элсэгчдийн боловсролын түвшин Суралцах хугацаа
F01140303 Философийн боловсрол өдөр, эчнээ магистр 3-4 жил
F02220101 Түүх өдөр, эчнээ магистр 3-4 жил
F02220302 Монгол судлал өдөр, эчнээ магистр 3-4 жил
F02320201 Хэл шинжлэл өдөр, эчнээ магистр 3-4 жил
F02320202 Гадаад хэл шинжлэл өдөр, эчнээ магистр 3-4 жил
F02320301 Утга зохиол судлал өдөр, эчнээ магистр 3-4 жил
F03120101 Улс төр судлал өдөр, эчнээ магистр 3-4 жил
F03210101 Сэтгүүл зүй, мэдээлэл өдөр, эчнээ магистр 3-4 жил