Хөтөлбөрийн индекс Хөтөлбөрийн нэр Сургалтын хэлбэр Элсэгчдийн боловсролын түвшин Суралцах хугацаа Сургалтын агуулгын багтаамж /багц цаг/
1 E01140301 Нийгмийн ухааны боловсрол Өдөр, эчнээ Бакалавр 1.5-2 жил 38
2 E01140302 Түүхийн боловсрол Өдөр, эчнээ Бакалавр 1.5-2 жил 38
4 E01140701 Монгол хэл, уран зохиолын боловсрол Өдөр, эчнээ Бакалавр 1.5-2 жил 38
5 E01140901 Гадаад хэлний боловсрол Өдөр, эчнээ Бакалавр 1.5-2 жил 38
6 E02220101 Түүх Өдөр, эчнээ Бакалавр 1.5-2 жил 38
7 E02230101 Философи Өдөр, эчнээ Бакалавр 1.5-2 жил 38
8 E02320201 Хэл шинжлэл Өдөр, эчнээ Бакалавр 1.5-2 жил 38
9 E02320202 Гадаад хэл шинжлэл Өдөр, эчнээ Бакалавр 1.5-2 жил 38
10 E02320301 Утга зохиол судлал Өдөр, эчнээ Бакалавр 1.5-2 жил 38
11 E03120101 Улс төр судлал Өдөр, эчнээ Бакалавр 1.5-2 жил 38
12 E03140201 Социологи Өдөр, эчнээ Бакалавр 1.5-2 жил 38
13 E03210101 Сэтгүүл зүй Өдөр, эчнээ Бакалавр 1.5-2 жил

38