Нийгэм, хүмүүнлэгийн салбарын хэмжээнд дотоодын бүх шатны албан ба албан бус боловсролын байгууллага болон төрийн ба төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодтой судалгаа шинжилгээ хийх, төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, харилцан туршлага солилцох, зөвлөмж дэмжлэг үзүүлэх зэргээр өргөн хүрээнд хамтран ажилладаг.

  • Оросын Шинжлэх ухаан, солын төв
  • Монгол улс дахь ОХУ-ын ЭСЯ
  • Монгол улс дахь Япон улсын ЭСЯ
  • Монгол улс дахь БНСУ-ын ЭСЯ
  • Монгол улс дахь БНХАУ-ын ЭСЯ
  • Монгол улс дахь ХБНГУ-ын ЭСЯ