НХУС-ийн магистрант, докторант удирдан ажиллах багш нарын судалгааны ажлын чиглэл, сэдэв