СУДАЛГАА

Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны тэргүүлэх чиглэл:

 • Монгол судлал
 • Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны чиглэлүүд

Тэнхимүүдийн судалгааны тэргүүлэх чиглэл:

Монгол хэлний тэнхим:

 • Монгол хэлний бүтэц, тогтолцооны хам ба цуваа цагийн тогтолцоо
 • Монгол хэл, бичгийн хэрэглээ, соёлын судалгаа

Утга зохиолын тэнхим:

 • Утга зохиолын онол, туурвилзүй
 • Утга зохиолын шүүмж судлал
 • Харьцуулсан утга зохиол судлал
 • Утга зохиолын заах арга, дидактик

Сэтгүүл зүйн тэнхим:

 • Чөлөөт хэвлэлийн онол, практик
 • Монголын сэтгүүл зүйн түүхэн судалгааны шинэ чиглэл
 • Олон нийтийн харилцаа, мэдээллийн шинэ хэрэгсэл
 • Сэтгүүл зүйн харьцуулсан судалгаа

Нийгмийн ухааны тэнхим:

 • Хүн, нийгмийн оршихуй, үнэлэмжийн асуудал
 • Нийгмийн ухааны боловсролын онол, арга зүй

Түүхийн тэнхим:

 • Монголын түүх, сурвалж судлал
 • Түүхийн боловсрол

Орос хэлний тэнхим:

 • Зэрэгцүүлсэн хэл шинжлэл
 • Монгол хүнд орос хэл заах арга
 • Орчуулга судлал

Англи, герман хэлний тэнхим:

 • Гадаад хэл заах арга зүй
 • Хэл шинжлэл

Англи хэлний  тэнхим:

 • Гадаад хэл заах арга зүй
 • Зэрэгцүүлсэн хэл шинжлэл
 • Хэл эзэмшихүй

Дорно дахины хэлний тэнхим:

 • Хэл шинжлэл
 • Боловсрол судлал