Түүхэн замнал, танилцуулга

Түүхэн товчоон

Улсын багшийн институт 1951 онд үүсгэн байгуулагдаж, дөрвөн тэнхимтэй үйл  ажиллагаагаа эхлүүлсэн бөгөөд “Хэлбичгийн тэнхим”, “Түүх, нийгмийн ухааны тэнхим” гэсэн хоёр тэнхим нь манай НХУС-ийн тулгын чулууг тавьж байжээ. Эдүгээ МУБИС-ийн бүрэлдэхүүний нэг сургууль болон өргөжсөн манай салбарын хөгжлийн түүхэн товчоон эдүгээ бүтэц нь харъяалагдаж байгаа тэнхим, төвүүдийнхээ үүсэл хөгжилттэй ийнхүү салшгүй холбоотой. НХУС 9 тэнхим, 2 төвтэй.